X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe naszych czytelników oraz innych osób odwiedzających stronę internetową naszej placówki. Niniejsza polityka prywatności w przejrzysty sposób przedstawia oraz wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania wszystkich danych osobowych. Zawiera także procedurę wykorzystywania ciasteczek cookies. Stosowane są najnowocześniejsze środki techniczne oraz organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności skierowana jest do wszystkich osób korzystających ze strony internetowej biblioteki obowiązująca od 1 lutego 2023 roku.

DEFINICJE:

 1. Administrator  –  podmiot, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 3. Strona internetowa:   https://mbp.bielawa.pl, http://bibliothecabielaviana.info  
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 5. Odbiorca/Użytkownik – osoby odwiedzające stronę internetową biblioteki.
 6. Pliki Cookies – dane informatyczne, pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach użytkowników (np. na laptopie, komputerze, tablecie lub telefonie) przesyłane przez strony internetowe. 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Danych Osobowych wszystkich użytkowników strony internetowej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  jest Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, Piastowska 19c, 58-260 Bielawa, e-mail: biblioteka@mbp.bielawa.pl, którą reprezentuje p.o dyrektora Pani Paulina Wojciechowska-Cudak.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą adresu mailowego: biblioteka@mbp.bielawa.pl, oraz telefonicznie pod numerem: 74 6450966.

KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ?

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Halina Skrzypek W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z inspektorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: spt.oid@onet.pl.

JAK POZYSKUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE ORAZ JAKI RODZAJ TWOICH DANYCH PRZETWARZAMY?

Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego. Administrator przetwarza Pani/Pana następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, telefon kontaktowy, dane adresowe w celu wypełnienia formularza rejestracyjnego i skontaktowania się,
 2. w związku z wykorzystywaniem plików cookies będą to: informacje o komputerze (adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego), informacje o wizytach oraz korzystaniu z naszej witryny (źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlania stron i ścieżki nawigacji w witrynie), a także informacje, które generowane są podczas korzystania z naszej strony internetowej (kiedy, jak często i w jakich okolicznościach korzystasz z naszej witryny internetowej,

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów: 

 • Komunikowania się z Paniom/Panem za pośrednictwem Pani/Pana danych kontaktowych, 
 • Rejestracji oraz wydania karty czytelnika za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, 
 • Używamy Pani/Pana dane osobowew celu umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej oraz w bibliotece w tym z materiałów bibliotecznych.,
 • Używamy Pani/Pana dane osobowew celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz ich wykrywania w celu ochrony bezpieczeństwa użytkowników,
 • Używamy Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrywania składanych przez Panią/Pana lub w związku z naszą witryną skarg.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzamy Pani/Pana dane:

 1. Gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust 1 lit. c RODO). Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in na podstawie przepisów świadczenia usług drogą elektroniczną,
 2. Gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna. Ma Pani/Pana prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa także na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

CZY UDOSTĘPNIAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe udostępniane są podmiotom zależnym od administratora. Przestrzegają oni równie wysokiego standardu dbałości o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych. Udostępnianie odbywa się w ściśle określonych celach i w sposób opisany poniżej:

 • Udostępniamy Pani/Pana dane osobowe organom władzy publicznej oraz podmiotom realizującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, wyłącznie w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • Udostępniamy Pani/Pana dane osobowe podmiotom realizującym zadania administratora m. in. dostawca oprogramowania, operator pocztowy,
 • Udostępniamy stronom trzecim informacje statystyczne o naszych użytkownikach; osoby trzecie nie mają możliwości identyfikacji żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji.

CZY PRZEKAZUJEMY PANI/PANA DANE DO PAŃSTW SPOZA EOG?

W głównej mierze podmioty przetwarzające i gromadzące dane osobowe na naszej stronie internetowej pochodzą z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Poza EOG swoją siedzibę posiada jedynie podmiot współpracujący w zakresie dostarczania usług statystycznych naszej strony internetowej, który korzysta z narzędzia Google Analytics – Firma Google Inc. posiada swoją siedzibę w USA. Podmiot ten zobowiązany jest do przestrzegania zasad ujętych w programie Tarczy Prywatności UE – USA, które dotyczą gromadzenia, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej -w związku z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, a także klauzul przyjętych przez Komisję UE.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów; nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. Dokumenty elektroniczne zawierające dane osobowe zachowamy także, jeżeli:

 1. uznamy, że dane mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych,
 2. będą wymagać tego przepisy prawa,
 3. uznamy, że dane mogą mieć znaczenie w trakcie ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw.

JAKIE MA PANI/PAN PRAWA WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wiąże się z koniecznością respektowania przysługujących praw. Celem zapewnienia ich realizacji wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się kontaktować wysyłając maila na adres: spt.oid@onet.pl.

Przysługuje Pani/Pana:

 • Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa umożliwia przekazanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe z Panią/Panem związane, a jeżeli tak, przysługuje Pani/Panu wtedy prawo do otrzymania kopii danych osobowych. Dodatkowo pozwoli również na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy Pani/Pana dane zgodnie z prawem.
 • Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli zauważy Pani/Pan, że dane są niekompletne, nieprawdziwe lub nieaktualne masz możliwość żądania poprawienia wskazanych informacji. Realizując Pani/Pana żądanie jesteśmy zobowiązany zweryfikować poprawność przekazanych nam nowych danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Każde wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, musimy zweryfikować, czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa pozwala zażądać ograniczenia dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach:
 • Gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
 • Gdy okaże się, że nasze przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Gdy Pani/Pana dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Mamy obowiązek niezwłocznie usunąć Pani/Pana dane osobowe:
 • Gdy Pani/Pana dane nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • Gdy zrealizował/a przysługujące Pan/Paiu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Gdy cofnął/ęła Pan/Pani zgodę na podstawie której przetwarzaliśmy dane osobowe,
 • Gdy przetwarzaliśmy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku narzuconego przez obowiązujące przepisy prawa.

Proszę pamiętać, że nie zawsze jesteśmy zobowiązani usunąć Pani/Pana dane, w szczególności gdy przetwarzanie ich jest konieczne aby wypełnić obowiązek prawny.

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest odpowiednie wtedy, kiedy uznasz, że przetwarzanie wpływa na prawa lub wolność. Prawo do sprzeciwu możesz uzasadnić związaną z Pani/Pana osobą szczególną sytuacją z której wynika, że przetwarzanie danych osobowych łamie Pani/Pana prawa lub wolność. W niektórych szczególnych sytuacjach możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana praw i wolności. Głównie w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej oraz przeciwdziałanie oszustwom. W wskazanych przypadkach prawo to nie łączy się z prawem do usunięcia danych. 
 • Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli Pani/Pan chce otrzymać osobiście lub dostarczyć wskazanej przez Panią/Pana osobie trzeciej dane osobowe w powszechnym formacie nadających się do odczytu maszynowego można skorzystać z prawa do przeniesienia Pani/Pana danych.
 • Prawo do wniesienia skargi. Proszę pamiętać, że ma  Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pomimo tego że jest prawo do skargi będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli przed wniesieniem skargi, da nam Pani/Pan szansę zająć się sprawą i wątpliwościami związanymi z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych. Z tego powodu bardzo prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

JAK BEZPIECZNE SĄ INFORMACJE O MNIE?

 • Staramy się o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników strony internetowej, dlatego nieustannie pracujemy nad zabezpieczeniem oraz ochroną Twoich danych osobowych podczas transmisji za pomocą specjalistycznych protokołów szyfrowania oraz dedykowanego oprogramowania.
 • Na bieżąco organizujemy, utrzymujemy i aktualizujemy fizyczne, elektroniczne oaz proceduralne zabezpieczenia danych osobowych związane z pozyskiwaniem, przechowywaniem oraz ujawnieniem danych osobowych naszych użytkowników. Wdrożone zabezpieczenia dają Tobie najwyższy poziom poczucia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych,
 • Wszystkie informacje o Pani/Pana, które przetwarzamy, przechowujemy na odpowiednio zaszyfrowanych i zabezpieczonych serwerach. Administrator regularnie ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz dba o monitorowanie wewnętrznych regulacji i procedur zastosowanych po to, aby chronić dane przed wszystkimi możliwymi negatywnymi następstwami.
 • Proszę pamiętać, że nawet wdrożone najwyższe standardy bezpieczeństwa w oparciu o zastosowane najnowocześniejsze technologie nie dają całkowitego bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych w momencie udostępnienia informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci. Istnieje więc ryzyko, że dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą uzyskać nieuprawnione do tego osoby trzecie.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana w szczególności w przypadku, gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia zmian wynika ze zmiany przepisów prawa. Wszelkie istotne zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem naszej strony internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące całego zakresu Polityki Prywatności, otrzymasz kontaktując się z administratorem oraz inspektorem ochrony danych osobowych.

Polityka cookies

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Co to są pliki Cookies? To nic innego jak wszelkie dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które użytkownicy przechowują na swoich urządzeniach końcowych przesyłane przez różne strony internetowe. Cookies pozwalają rozpoznać Pani/Pana urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Cookies przeważnie zawierają:  nazwę strony internetowej z której pochodzą,

W jakim celu używamy plików Cookies? Używamy plików Cookies i innych technologii (zwanych łącznie „plikami Cookies”), aby dokonać rozpoznania Pani/Pana przeglądarki lub urządzenia i dowiedzieć się więcej o Pani/Pana zainteresowaniach oraz zapewnić niezbędne funkcje. W szczególności używamy Cookies w celach m.in:

 • Zapobiegania nieuczciwej działalności,
 • Poprawy bezpieczeństwa,
 • Raportowania (pozwoli nam to mierzyć i analizować wydajność naszych usług),

Jakich plików Cookies używamy? W ramach strony internetowej stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” tzw. session cookies oraz „stałe” tzw. persisent cookies. Sesyjne Cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Pani/Pana urządzeniu do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe Cookies są przechowywane na Pani/Pana urządzeniu przez określony czas w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Panią/Pana. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

 • Niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej np. pliki cookies uwierzytelniające – wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach strony internetowej,
 • Wydajnościowe – umożliwiają zbieranie wszelkich informacji o metodzie korzystania ze strony internetowej,
 • Funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Panią/Pana konfiguracji oraz personalizację Pani/Pana interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.,
 • Służące do zapewnienia bezpieczeństwa – wykorzystywane są do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach strony internetowej,

Jakie zasady bezpieczeństwa powinien zastosować? Pani/Pana urządzenie powinno być wyposażone w program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersją przeglądarki internetowej i włączoną zaporą sieciową „firewall”. Zalecane jest również włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych, które sprawdzają, czy strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji. Należy również uważać jakie załączniki otwieramy i w jakie odnośniki klikamy. Użytkownik powinien korzystać tylko z zaufanych sieci bezprzewodowych.

Czy pliki Cookies zawierają dane osobowe? Wprawdzie pliki Cookies nie zawierają oraz nie stanowią danych osobowych, jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach Cookies np. preferencje, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe pozyskiwane przy użyciu plików Cookies mogą być przetwarzane, jedynie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika w sposób przedstawiony powyżej. Dane takie są szyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jak zapewniamy bezpieczeństwo? Dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych używamy mechanizmów składowania i odczytu Cookies, które nie pozwalają na pobieranie żadnych poufnych informacji z Pani/Pana Urządzenia. Przeniesienie z naszych serwerów jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich i innych robaków na Pani/Pana Urządzenie jest niemożliwe.

Usuwanie plików Cookies i zmiana preferencji. Uprawnienia strony internetowej do przechowywania i uzyskiwania plików Cookies wynika z wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Zgoda ta wyrażona jest podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub podczas wejścia na stronę internetową. Masz możliwość konfigurowania w każdej chwili i w dowolny sposób swoich ustawień oraz określenia warunków przechowywania plików Cookies. Standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Możesz w każdej chwili samodzielnie zablokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki. Poniżej dostępne są odnośniki do stron internetowych różnych przeglądarek z dokładnymi instrukcjami dotyczącymi Cookies, w tym sposoby ich usuwania:

Jeżeli Pani/Pana wyłączywszystkie pliki Cookies w przeglądarce, ani my, ani osoby trzecie, nie przekażemy plików Cookies do przeglądarki. Jeżeli to zrobisz, konieczne może być ręczne dostosowanie niektórych preferencji każdorazowo odwiedzając stronę internetową, a niektóre funkcje i usługi mogą nie działać.

Aby skorzystać do przysługującego Pani/Panu prawa do sprzeciwu, które przyznaje RODO konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików Cookies. Proces aktualizacji może potrwać nawet do 48 godzin.

Regulamin MBP w Bielawie

Regulamin dostępny pod tym adresem.

Klauzula informacyjna RODO dot. ewidencji czytelników

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

dot. ewidencji czytelników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, ul. Piastowska 19c, 58-260 Bielawa reprezentowana przez p.o. dyrektora MBP Paulinę Wojciechowską-Cudak.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej, jest Halina Skrzypek, z ktą możesz się kontaktować wysyłając maila na adres: spt.oid@onet.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą być wykorzystanie do przekazania informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w p.3
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania przez Panią/Pana z materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, bądź do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron: www.mbp.bielawa.pl oraz www.bibliothecabielaviana.info.

Data publikacji strony internetowej www.mbp.bielawa.pl: 2011

Data ostatniej istotnej aktualizacji www.mbp.bielawa.pl: 2021-01-13

Data publikacji strony internetowej www.bibliothecabielaviana.info: 2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji www.bibliothecabielaviana.info: 2021-01-13

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 • opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, są przekierowaniem do serwisu zewnętrznego YouTube,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

1. Po witrynach można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

2. Strony internetowe zostały zaprojektowana i zbudowane w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

3. Strona internetowa https://mbp.bielawa.pl jest responsywna.

4. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest dodatkowa wersja strony https://mbp.bielawa.pl o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus/minus).

5. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5:1,6. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.

7. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Informacje dla słabosłyszących:

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243), organ administracji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi związanej z komunikowaniem się w języku migowym.

Osobom zainteresowanym w zakresie podstawowym pomocy udzieli pracownik Biblioteki. W sprawach skomplikowanych – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres e-mail podany na stronie głównej Biblioteki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Wojciechowska-Cudak, adres poczty elektronicznej: bielawa.czytelnia@gmail.com.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 746450963 (wew. 26).

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.