X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Regulamin

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie

 1. Przepisy ogólne
  1. Prawo do korzystania z Biblioteki mają wszyscy zainteresowani.
  2. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki możliwe jest tylko po każdorazowym okazaniu własnej karty bibliotecznej.
  3. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
  4. Biblioteka może pobierać opłaty za: wykonanie karty bibliotecznej, usługi kserograficzne, usługi informacyjne i bibliograficzne, przetrzymywanie zbiorów, wysyłanie monitów, opłaty za usługi informacyjne w postaci publikacji z prowadzonej działalności bibliotecznej, wpłaty za zniszczone lub zagubione zbiory, korzystania ze stanowisk komputerowych, realizację wypożyczeń międzybibliotecznych oraz wpłaty za bilet wstępu za koncerty w Klubie „Pozytywka”.
  5. Wysokość pobieranych opłat określona jest w cenniku zatwierdzonym przez Dyrektora MBP.
 2. Procedura zapisu
  1. Czytelnik przy zapisie do Biblioteki jest zobowiązany do okazania dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem i peselem, zapoznania się z Regulaminem, podpisania zobowiązania i wykupienia karty bibliotecznej.
  2. Czytelnika niepełnoletniego zapisuje do Biblioteki rodzic lub opiekun prawny. Podpisują oni kartę zobowiązania, przejmując odpowiedzialność za wypożyczone zbiory będące własnością Biblioteki
  3. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie adresu zamieszkania i zmianie numeru telefonu.
  4. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Biblioteki o zagubieniu karty bibliotecznej w celu zablokowania jego konta.
  5. Koszt wydania karty określa cennik opłat.
 3. Udostępnianie na zewnątrz
  1. Z Biblioteki można jednorazowo wypożyczyć do 10 książek na okres 28 dni, w tym materiały z multiteki: książki audio, kursy językowe – 28 dni, filmy – 3 dni, z Czytelni limity ustala bibliotekarz, a książki wypożyczone mogą zostać po podpisaniu przez Czytelnika odpowiedniej umowy.
  2. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych powoduje naliczaniem kary za każdy rozpoczęty dzień.
  3. Wysokość kary określa cennik opłat.
  4. Nie uregulowanie kar za nieterminowe zwroty materiałów bibliotecznych skutkuje zablokowaniem konta Czytelnika.
  5. Biblioteka może przedłużyć Czytelnikowi wypożyczone zbiory, o ile nie ma na nie szczególnego zapotrzebowania.
  6. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 4. Kaucja
  1. Kaucja od czytelników pobierana jest w przypadku, gdy osoba zapisująca się do Biblioteki nie jest stałym mieszkańcem Bielawy.
  2. Czytelnik nie będący stałym mieszkańcem Bielawy może wypożyczyć maksymalnie 2 książki na okres 28 dni.
  3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nie odebrana kaucja staje się własnością biblioteki.
  4. Wysokość kaucji określa cennik opłat.
 5. Udostępnianie na miejscu
  1. Z księgozbioru Czytelni korzystać można tylko na miejscu.
  2. Na prośbę Czytelnika bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie zbiorów na zewnątrz, ale po podpisaniu przez Czytelnika odpowiedniej umowy.
  3. Czytelnik ma obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin.
  4. Z księgozbioru podręcznego Czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
  5. Czytelnik ma prawo do korzystania z prywatnych publikacji, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu dyżurującemu bibliotekarzowi.
  6. Prawo do korzystania z komputerów w Czytelni mają wszyscy zainteresowani.
  7. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do wpisania się do zeszytu odwiedzin.
  8. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne dla Czytelników posiadających kartę biblioteczną, pozostałe osoby zobowiązane są do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu.
  9. Komputery zainstalowane w Czytelni nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji o treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami lub obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie itp.).
  10. Stanowisko komputerowe może być użytkowane przez Czytelnika przez godzinę.
  11. Czytelnik ma prawo do korzystania z zainstalowanych programów, nie wolno mu instalować innych i zmieniać konfiguracji oprogramowania na stanowiskach komputerowych.
 6. Wypożyczenia międzybiblioteczne
  1. Czytelnik może zamówić zbiory w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Ze sprowadzonych zbiorów Czytelnik korzysta na miejscu.
  2. Koszty wysłania zamówionych zbiorów drogą pocztową ponosi Biblioteka, koszty zwrotów ponosi strona zamawiająca.
 7. Odpowiedzialność Czytelnika za zbiory
  1. Z chwilą wypożyczenia zbiorów Czytelnik staje się za nie całkowicie odpowiedzialny i zobowiązany jest zwrócić je w nieprzekraczalnym terminie w takim stanie, w jakim zostały mu udostępnione.
  2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów odpowiada Czytelnik.
  3. Wysokość odszkodowania za zagubione, zniszczone, uszkodzone zbiory ustala się na poziomie aktualnie obowiązującej ceny rynkowej.
  4. Za przetrzymanie zborów ponad ustalony termin Biblioteka pobiera opłaty od każdego wypożyczonego egzemplarza w wysokości, którą określa cennik opłat.
  5. Użytkownik ma prawo tylko do jednej karty bibliotecznej.
  6. W przypadku zagubienia karty bibliotecznej Czytelnik zobowiązany jest wykupić jej duplikat w wysokości, którą określa cennik opłat.
 8. Przepisy końcowe
  1. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz korzystania z telefonów komórkowych.
  2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach, na stałe pozbawiony praw korzystania z Biblioteki.
  3. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą przekazywać Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2014 r.