X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Książka na telefon

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie w trosce o czytelników będących w trudnej sytuacji, chorych i mających problemy z poruszaniem się, oferuje pomoc w dostarczaniu książek do domu. Nowa usługa „książka na telefon” skierowana jest do czytelników MBP, posiadających już elektroniczne karty biblioteczne oraz do osób lubiących czytać i pragnących zostać użytkownikami naszej biblioteki. Książki będą dostarczane w umówionym terminie przez pracowników biblioteki. Zgłoszenia telefoniczne oraz więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74 645 09 63.

Regulamin usługi „Książka na telefon”

§ 1.  PRAWO KORZYSTANIA

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie umożliwia korzystanie ze swoich zbiorów poprzez  usługę „Książka na telefon” .
 2. Usługa realizowana jest w miarę możliwości technicznych i personalnych Biblioteki.
 3. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne, nie mające innej możliwości dotarcia do Biblioteki, mieszkające w Bielawie.
 4. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
 5. Książki można zamawiać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.
 6. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie raz w miesiącu w czwartek w godz. od 11.00 do 15.00.
 7. Przy zapisie czytelnik powinien:
  1. okazać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem i numerem PESEL,
  2. własnoręcznym czytelnym podpisem na wypełnionej przez bibliotekarza karcie zapisu zobowiązać się do przestrzegania niniejszego regulaminu,
  3. w przypadku braku zapisu dotyczącego adresu w dokumencie uprawniającym  do zapisu czytelnik składa pisemne oświadczenie o zameldowaniu.
 8. Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu. Należy wypełnić zobowiązanie dostarczone przez bibliotekarza, uiścić należną opłatę i złożyć zamówienie. Przy kolejnej wizycie bibliotekarz dostarczy kartę biblioteczną wraz z zamówionymi książkami.
 9. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, wyszczególnionych w zobowiązaniu.
 10. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej.
 11. Za wydanie karty bibliotecznej pobiera się opłatę w wysokości 3 zł.
 12. Pokwitowanie na kwotę wpłaconą za wydanie karty bibliotecznej wydaje się czytelnikowi wyłącznie na jego prośbę.
 13. Uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej nie wolno odstępować innej osobie. Właściciel karty ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie.
 14. Czytelnik zobowiązany jest do chronienia karty bibliotecznej przed zniszczeniem i zagubieniem. Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić pod nr tel.: 74 645 09 63 lub w miejscu wydania karty, celem zablokowania konta.
 15. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczenie dokonane na utraconą kartę biblioteczną, do czasu zgłoszenia jej zagubienia lub kradzieży.
 16. Za wydanie duplikatu pobiera się opłatę w wysokości 5 zł. W dniu jego otrzymania czytelnik składa pisemne oświadczenie o utracie karty i uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.
 17. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

§ 2.  WYPOŻYCZANIE

 1. Wypożyczeń dokonuje się wyłącznie za pomocą karty bibliotecznej.
 2. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 4 tytuły (literatury popularnonaukowej, beletrystyki) lub pozycje „książki mówionej” (w tym 2 tytuły na płytach).
 3. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego.
 4. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
 5. Prośba o prolongatę winna być zgłaszana osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.
 6. Książkę można prolongować 2 razy.
 7. Nie można prolongować książek zarezerwowanych.
 8. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt 4 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 9. Czytelnik Biblioteki ma prawo do rezerwacji książek (aktualnie wypożyczonych przez innych czytelników) oraz zamawiania książek (aktualnie dostępnych).

§ 3.  POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie.
 3. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
 4. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 4.  PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Pracownicy Biblioteki na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach oraz pomagają w doborze lektury.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z usługi „Książka na telefon”.
 3. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.
 4. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie.
 5. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy zawarte w Regulaminie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 marca 2014 r.