Tomasz R. Aleksandrowicz, „Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej”Opracowanie zostało poświęcone kwestii bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Autor starał się umieścić tą problematykę w szerokim kontekście, rozpoczynając szerokie rozważania od podjęcia próby syntetycznego opisu przemian w stosunkach międzynarodowych na przełomie XX i XXI wieku.
Książka ma charakter podręcznika akademickiego przeznaczonego dla studentów bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz prawa. Podręcznik przydatny będzie także słuchaczom szkół resortowych służb policyjnych.

***

 

Zdzisław Nieckarz, „ Psychologia motywacji w organizacji”
Najwięcej zagadnień poświęconych jest praktycznemu wykorzystaniu narzędzi motywacyjnych (finansowych i poza finansowych). Duży nacisk położony został na umiejętności menedżerów w zakresie wykorzystania potencjału pracowników: opisano najważniejsze kompetencje i umiejętności, które odpowiedzialne są za lepsze i pełniejsze wykorzystanie aktywności zawodowej pracownika. Temat ten wydaje się szczególnie atrakcyjny, zwłaszcza w kontekście potrzeby zwiększenia efektywności i wydajności pracowników. Mobilizacja personelu, jego chęci do podejmowania nowych i trudnych zadań wydaje się być jednym z ważniejszych czynników decydujących o przewadze biznesowej firmy.

***


 

Teresa Szota-Gabryś, „ Projekty inwestycyjne, infrastrukturalne i biznesowe”
W książce poruszona została problematyka metodologii formułowania i oceny efektywności rzeczowych projektów inwestycyjnych, realizowanych w przedsiębiorstwach oraz projektów infrastrukturalnych przeprowadzanych przez gminy. Duży nacisk położono na praktyczne aspekty przygotowania i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych i biznesowych oraz w infrastrukturę techniczną i społeczną. W książce umiejętnie połączone zostały kwestie teorii i metodologii oraz praktyczna strona zarządzania projektami.

***